Small main slider(Vi)

Cọc xi măng đất tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

Dự án: Nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

Địa điểm: Km 196+900 - Km 201+100

Đơn vị ký hợp đồng: Tổng công ty ĐTXD Hoàng Long - CTCP

Khối lượng: Cọc xi măng đất D600: 50.000m

Giá trị: 14.900.000.000 VND

Thời gian: 3/2017 - 11/2017