Small main slider

Share holers' meeting result

Sáng 29/03/2017 Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng tổ chức đại hội  cổ đông thường niên năm 2017, tại Hội trường LICOGI13, tầng 4A, tòa nhà LICOGI 13 Tower, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Đại hội khai mạc lúc 9h00, đến tham dự đại hội gồm các đại biểu và cổ đông, đại diện được ủy quyền là 55 cổ đông, đại diện cho 5.774.566 cổ phần tương ứng với 96,62% tổng số cổ phần phát hành của công ty. 

Ảnh 1. Đại hội cổ đông thường niên 2017

Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD, tài chính, phân phối lợi nhuận 2016; Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016; Báo cáo tài chính 2016 đã được kiển toán; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017; Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2017.
Sau thời gian thảo luận sôi nổi, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với tỷ lệ nhất trí rất cao, 100% đối với tất cả các nội dung.

Ảnh 2. Các cổ đông tranh luận tại Đại hội

Đại hội thành công và bế mạc lúc 11h20.
Kết quả chi tiết của Đại hội cổ đông 2017 xem chi tiết theo đường link sau:  

1. Biên bản ĐHCĐ 2017 tại đây:

2. Nghị quyết ĐHCĐ 2017 tại đây: