Small main slider

Share holder''s meeting

 Kính gửi: Các Quý cổ đông

 HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc: Chốt danh sách Cổ đông, Nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

 1. Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 9h00 thứ 4 ngày 29 tháng 3 năm 2017.

 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần LICOGI13, tầng 4, toà nhà LICOGI 13 Tower, số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

 3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/3/2017 (xem trên website công ty) hoặc người được uỷ quyền hợp lệ theo qui định của Pháp luật đã gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu số 1 kèm Thông báo này).

 4. Chương trình đại hội: Chi tiết mặt sau Thông báo này (Biểu mẫu ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS cổ đông tải trên website: licogi13fc.com.vn).

 5. Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2017: Quý cổ đông xem tại Website Công ty sau ngày 19/3/2017.    Website: licogi13fc.com.vn

 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

 Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Cổ đông lập theo mẫu số 1 đã đóng dấu treo của Công ty và gửi trực tiếp, fax hoặc scan, chụp ảnh bản đăng ký có dấu treo gửi vào mail licogi13fc@gmail.com hoặc qua đường bưu điện hoặc xác nhận tham dự từ số điện thoại đăng ký liên lạc đến số 0988670068 trước 17h00 ngày 24/3/2017 đến địa chỉ:

 - Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng xây dựng.

 - Tầng 1, ĐN A, Toà nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

 - Điện thoại: 04 3553 4378                        Fax: 04 3553 7510

 Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đi dự họp xin vui lòng mang theo Thông báo này và CMND.

 Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Mr Việt theo số 0988 67 00 68.

 Trân trọng kính báo !

    Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017

                                                                                           T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

      

                Bùi Đình Sơn