Small main slider(Vi)

Tài liệu Đại hội cổ đông 2024

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13-Nền móng Xây dựng       

 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (Viết tắt: LICOGI13-FC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

 Báo cáo của Hội đồng quản trị (Xem chi tiết tại đây)