Small main slider(Vi)

Chứng chỉ hoàn thành thi công của Gentherm - USA

Công ty cổ phần LICOGI13FC đã hoàn thành thi công công tác ép cọc của dự án Nhà máy New greenfield với 892 tim cọc (khoảng 139 km cọc) đúng tiến độ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của dự án. Ghi nhận nỗ lực cố gắng và công nhận chất lượng thi công của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần LICOGI13FC, Công ty TNHH Gentherm Việt Nam - USA đã trao tặng công ty cổ phần LICOGI13FC chứng chỉ hoàn thành dự án với nội dung cu thể như sau: