Small main slider(Vi)

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2024

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

      Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng

Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng xin thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết đề nghị xem tại đây: Danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2024  

Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Quang Việt (TP TCNS) theo số 0988 67 00 68/ 024.3553 7509 hoặc đến trực tiếp tại Phòng Tổ chức nhân sự Công ty vào các ngày làm việc.

Trân trọng thông báo !

                                                                                  Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2024

                                                                                                                                     TM. HỘI  ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                                                             Nguyễn Văn Toản

                                                                                                                                                       (Đã ký)