Small main slider(Vi)

Thông tin về hội đồng cổ đông năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Danh sách chốt cổ đông có quyền nhận cổ tức năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13- Nền móng xây dựng

       Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ ngày 07/04/2020. Nội dung về trả cổ tức năm 2019

       Hội đồng quản trị trân trọng thông báo !

1. Danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức năm 2019 Quí cổ đông xem và tải về tại đây

2. Danh sách chia cổ tức năm 2019 Quí cổ đông xem và tải về tại đây