Small main slider(Vi)

- Thông báo chốt quyền nhận cổ tức 2020 và chốt quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ 2021

 

Kính gửi: Quý cổ đông  LICOGI 13 - FC

HĐQT LICOGI 13 - FC xin kính gửi tới Quý cổ đông thông báo ngày 15/06/2021 gồm 2 nội dung :

      1. Chốt quyền nhận cổ tức năm 2020

      2. Chốt quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021

Chi tiết:

      1.  Thông báo Quý cổ đông xem và tải về tại đây

     2. Phương án tăng vốn Quý cổ đông xem và tải về tại đây

      3. Danh sách cổ đông chốt quyền nhận cổ tức năm 2020 Quý cổ đông xem và tải về tại đây

      4. Danh sách cổ đông chốt quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 Quý cổ đông xem và tải về tại đây

        Trân trọng kính báo !