Small main slider(Vi)

Tài liệu Đại hội cổ đông 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13-Nền móng Xây dựng       

 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (Viết tắt: LICOGI13-FC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (Xem chi tiết tại đây).

 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Xem chi tiết tại đây)

 3.  Báo cáo của Ban kiểm soát (Xem chi tiết tại đây)

 4.  Báo cáo tài chính 2021 (Xem chi tiết tại đây)

5.  Dự thảo sửa đổi Điều lệ của LICOGI13-FC (Xem chi tiết tại đây)