Small main slider(Vi)

Phiếu lấy ý kiến CĐ thông qua các nội dung tại ĐHCĐ thường niên 2021

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng

Căn cứ Thông báo của HĐQT Công ty ngày 05/03/2021 “về việc không tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021”, HĐQT tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, với các nội dung như sau:

I. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Kết quả sản xuất kinh doanh, Phường án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Ủy quyền cho HĐQT.

II. Các nội dung biểu quyết:

TT

Nội dung lấy ý kiến

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

1

Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020

 

 

 

2

Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2021.

 

 

 

3

Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

 

 

 

4

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

 

 

 

5

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

 

 

 

6

Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

 

 

 

7

Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

 

 

 

8

Uỷ quyền cho HĐQT: Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tổ chức thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ 2021, ký Điều lệ Công ty sửa dổi và sửa đổi ĐKKD theo vốn điều lệ mới; Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất kết quả thực hiện.

 

 

 

III. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty.

        Cổ đông sau khi cho ý kiến của mình vào 8 nội dung ở mục II, phải ký xác nhận tại mặt 2. Sau đó gửi phiếu lấy ý kiến theo một trong hai cách bằng thư điện tử: mail  hoặc gửi bản giấy: trực tiếp/bưu điện đến trụ sở Công ty trước 17h00 ngày 20/03/2021:

- Mail: licogi13fc@gmail.com

- Địa chỉ công ty: Tầng 1, Đơn nguyên A, Tòa nhà LICOGI13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021                        

                                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                            GIÁM TỔNG ĐỐC                                                                                       CHỦ TỊCH

                                LẠI VĂN MẠC                                                                                        BÙI ĐÌNH SƠN

                                     (Đã ký)                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                                           

1- Chi tiết phiếu lấy ý kiến cổ đông xem và tải về tại đây

2- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán xem và tải về tại đây

3- Báo cáo hoạt động năm 2020 của ban kiểm soát xem và tải về tại đây

4- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 xem và tải về tại đây

5- Tờ trình của HĐQT thông qua các nội dung tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem và tải về tại đây