Small main slider(Vi)

Phiếu lấy ý kiến CĐ thông qua các nội dung tại ĐHCĐ 2020

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng

Căn cứ Thông báo của HĐQT Công ty ngày 05/03/2020 “về việc không tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020”, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, với các nội dung như sau:

I. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Kết quả sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

II. Các nội dung biểu quyết:

TT

Nội dung lấy ý kiến

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

1

Kết quả SXKD và phân chia lợi nhuận năm 2019

 

 

 

2

Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2020.

 

 

 

3

Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020

 

 

 

4

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

 

 

 

5

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

 

 

 

6

Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

 

 

 

7

Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

 

 

 

III. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty.

        Cổ đông sau khi cho ý kiến của mình vào 7 nội dung ở mục II, phải ký xác nhận tại mặt 2. Sau đó gửi phiếu lấy ý kiến theo một trong hai cách bằng thư điện tử: mail/zalo hoặc gửi bản giấy: trực tiếp/bưu điện đến trụ sở Công ty trước 17h00 ngày 31/03/2020:

- Mail: licogi13fc@gmail.com; Zalo số: 0988 670 068

- Địa chỉ công ty: Tầng 1, Đơn nguyên A, Tòa nhà LICOGI13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020                        

                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                            GIÁM TỔNG ĐỐC                                                                             CHỦ TỊCH

                                LẠI VĂN MẠC                                                                              BÙI ĐÌNH SƠN

                                     (Đã ký)                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                           

1- Chi tiết phiếu lấy ý kiến cổ đông xem và tải về tại đây

2- Báo cáo tài chính năm2019 đã được kiểm toán xem và tải về tại đây

3- Báo cáo hoạt động năm 2019 của ban kiểm soát xem và tải về tại đây

4- Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 xem và tải về tại đây

5- Tờ trình của HĐQT thông qua các nội dung tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 xem và tải về tại đây