Small main slider(Vi)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021

 

Ngày 25/03/2021, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng đã ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua 8 nội dung như sau:

1.  Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020.

2.  Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2021.

3.  Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

4.  Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

5.  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

6.  Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

7.  Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

8.   Ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tổ chức thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ 2021, ký Điều lệ công ty sửa đổi ĐKKD theo vốn điều lệ mới; Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất kết quả thực hiện. 

 

Chi tiết Nghị quyết số 01/NQ/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ ngày 25/03/2021  Quí cổ đông xem và tải về tại đây