Small main slider(Vi)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020

 

Ngày 07/04/2020, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng đã ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua 7 nội dung như sau:

1.  Thông qua kết quả SXKD và phân chia lợi nhuận năm 2019.

2.  Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2020.

3.  Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

4.  Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

5.  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

6.  Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

7.  Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

 

Chi tiết Nghị quyết số 01/NQ/LICOGI13-FC/ĐHĐCĐ ngày 07/04/2020  Quí cổ đông xem và tải về tại đây