Small main slider(Vi)

Nghị quyết ĐHCĐ 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 -Nền móng Xây dựng       

 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng xây dựng (Viết tắt: LICOGI13-FC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

 1. Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (Xem chi tiết tại đây)

 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023 (Xem chi tiết tại đây)

 Trân trọng!

                                                                    Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

                                                                                                                                     TM. HỘI  ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                                                             Nguyễn Văn Toản