Small main slider(Vi)

Không tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Không tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13- Nền móng xây dựng

        1. Căn cứ tình hình dịch bệnh Sars-Cov-2 đang bùng phát trên toàn thế giới. Theo thông cáo/ hướng dẫn/ khuyến nghị của Bộ y tế /cơ quan truyền thông của Chính Phủ và thực trạng dịch bệnh Covid 19 tại Hà Nội và trên toàn quốc, vì sức khỏe cộng đồng/ sự an toàn của các cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định không tổ chức họp trực tiếp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 

        2. HĐQT thông báo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

      - Danh sách cổ đông lấy ý kiến: Tất cả các Cổ đông có tên trong danh cổ đông chốt ngày 02/03/2020  ( xem trên Website: licogi13fc.com.vn ).

      Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được phát hành vào ngày 16/03/2020. Kèm theo phiếu lấy ý kiến là Tờ trình của HĐQT và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Cổ đông xem báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán trên website công ty sau ngày 16/03/2020.

      - Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền cho ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý theo các nội dung trong phiếu lấy ý kiến đã đóng dấu treo của công ty và gửi trực tiếp hoặc scan, chụp ảnh gửi vào mail licogi13fc@gmail.com/ zalo số điện thoại 0988 670 068 hoặc gửi qua đường bưu điện trước 17h00 ngày 31/03/2020 đến địa chỉ:

     * Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty Cổ phần LICOGI13 – Nền móng xây dựng.

     * Tầng 1, ĐN A,Tòa nhà LICOGI13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

      - Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trên Website công ty ngày 07/04/2020.

       3. Mọi thắc mắc của cổ đông xin vui long liên hệ Mr.Việt theo số 0988 670 067.

        Trân trọng kính báo !

 

                                                                                                                                  Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2020

                                                                                                                                     TM. HỘI  ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                  Bùi Đình Sơn

                                                                                                                                                       (Đã ký)