Small main slider(Vi)

HĐQT Công ty xin thông báo tới Quí cổ đông nội dung biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông các nội dung ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua.

 

                                                                                     BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

         Ngày 25 tháng 03 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, tại trụ sở Công ty, với kết quả như sau:

        Các nội dung đã được thông qua:

1.  Kết quả SXKD và phân chia lợi nhuận năm 2020

2.  Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2021

3.  Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

4.  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

5.  Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

6.  Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021

7.  Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

8.  Ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt các Dự án đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tổ chức thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ 2021, ký Điều lệ Công ty sửa đổi và sửa đổi ĐKKD theo vốn điều lệ mới; Quyết định các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất kết quả thực hiện.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lại Văn Mạc đã ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Đình Sơn đã ký

Chi tiết Biên bản kiểm phiếu: 

1. Biên bản kiểm phiếu; Danh sách CĐ tham gia biểu quyết Quí cổ đông xem và tải về tại đây