Small main slider(Vi)

HĐQT Công ty xin thông báo tới Quí cổ đông nội dung biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông các nội dung ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua.

                                                                                     BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

         Ngày 06 tháng 04 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 - Nền móng Xây dựng đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông để thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tại trụ sở Công ty, với kết quả như sau:

        Các nội dung đã được thông qua:

1.  Kết quả SXKD và phân chia lợi nhuận năm 2019

2.  Kế hoạch SXKD, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2020

3.  Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020

4.  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

5.  Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

6.  Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

7.  Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lại Văn Mạc đã ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Đình Sơn đã ký

Chi tiết Biên bản kiểm phiếu: 

1. Biên bản kiểm phiếu Quí cổ đông xem và tải về tại đây

2. Danh sách CĐ tham gia biểu quyết Quí cổ đông xem và tải về tại đây