Small main slider(Vi)

Danh sách cổ đông chốt tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13- Nền móng xây dựng

       Ngày 05/03/2021, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng đã lập danh sách chốt cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

       Hội đồng quản trị trân trọng thông báo !

Chi tiết danh sách chốt cổ đông tham dự xem và tải về tại đây