Small main slider(Vi)

Danh sách chốt cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13- Nền móng xây dựng

       Ngày 02/03/2020, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần LICOGI 13 - Nền móng Xây dựng đã chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

       Hội đồng quản trị trân trọng thông báo !

Chi tiết danh sách chốt cổ đông tham dự xem và tải về tại đây

Tin tức nổi bật

Trang