Small main slider(Vi)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

 

Quý cổ đông lấy báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 thì liên hệ trực tiếp công ty. Xin cảm ơn!